2009. december 14., hétfő

A magyarság és a zsidóság képviselőinek találkozása a Parlamentben

A magyar Parlament 2009. december 9-én különleges alkalomnak adott helyt. A Fidesz meghívására Elie Wiesel, a magyarság nagy zsidó barátja látogatott hazánkba, aki külföldön küzd Magyarország érdekeiért. Ő szólt először. Beszédét „Adjon Isten mindnyájunknak szebb jövőt” köszöntéssel kezdte, tört magyarsággal, de ragyogó szemekkel.

Ezt követően azonnal kiállt a szlovák nyelvtörvény ellen, megengedhetetlennek, visszatetszőnek és megbocsáthatatlannak nevezve a Beneš-dekrétumokat, amelyek nyíltan alkalmazzák a kollektív bűnösség elvét. „Mindnyájan tanultunk abból, hogy a kollektív bűnösség és megbélyegzés gondolata hova vezethet” — mondta a Nobel-díjas író, s beszédének e részét az Országház forró tapssal jutalmazta.

Elie Wiesel a továbbiakban elítélte az antiszemitizmus-vád politikai fegyverként való használatát, s hangoztatta, hogy az ugyanannyit árt a zsidóságnak, mint a magyarságnak, de mindenképpen ártalmas az egész országra, sőt Európára és a világra nézve. Kifejezte, hogy személy szerint szégyelli, amikor politikai haszonlesésből kifolyólag, hatékony érvek híján, zsarolásként, a korrupt, polgárai ellen agresszorként forduló, leköszönni képtelen politikai elit képviselői alkalmazzák ezt a beszédmódot, súlyosbítva azzal, hogy miközben kiárusítják, elzálogosítják az országot, mindaközben holokauszt-megemlékezéseket támogatnak. „Ez jogos visszatetszést szül, s e tekintetben a jelenlegi magyar kormány felelőssége súlyos” — mondta. Beszédében kitért arra, hogy elfogadhatatlan az a provokatív, a zsidóság és a magyarság viszonyának megrontását eredményező politika, amelyet két évtizeden át az SZDSZ és a Demokratikus Charta folytatott. „Világosan megmutatkozott, hogy ez a politika csak a magyarság mély érzéseiben való megálázásához, a magánélet teljes átpolitizáltságához, a kölcsönös gyanakvás elültetéséhez, erősítéséhez, és a gyűlölet felszításához vezet. E ponton rámutatott az állítólagos „nyugati sajtó” súlyos felelősségére is, amelyet — mint mondta — egy kormánypárti lobbi irányít a háttérből, s ennek következménye az, hogy a világpolitikai színtéren elszigetelik hazánkat. Aggodalmát fejezte ki, hogy mindez egy polgárháborús helyzet szításának céljával folyik, hogy egy fiktív xenofób pogrom víziójának ürügyén lehetővé tegyék Magyarországnak katonai „békefenntartó” erők általi megszállását, mint „fasizálódó országét”, a nyugati közvélemény többségének hallgatólagos beleegyezésével és felhatalmazásával. Ezt ma már a Lisszaboni Szerződés lehetővé teszi — figyelmeztetett —, amelynek aláírását a Fidesz felelőtlenül, minden előzetes megfontolás és kérdések nélkül megszavazta az országromboló posztkommunista és liberális erőkkel együtt. Wiesel úgy folytatta, hogy mint a történelmi Magyarország szülötte, aggodalommal viseltetik szülőhazája sorsa, nemzetközi híre és megítéltetése iránt. Befejezésül kérte, hogy Magyarország erélyesen tiltakozzon külföldön való besározása ellen, helyretéve a nyugati médiában megjelent manipulált és hazug híradásokat. E ponton bátorító mosollyal Balog Zoltán fideszes képviselőre nézett. E szavakat, bár — mint szabadkozott — nyelvtudása igen gyenge, magyarul mondta el, majd minden jelenlévőre áldást kért.

Köves Slomó rabbi következett szólásra, aki az EMIH nevében helytelennek nevezte azt a gyakorlatot, hogy a zsidóságot összemossák a Németh Sándor- és ATV-félékkel, elhatárolódva Németh izraeli és magyarországi kitüntetésétől. „A kereszténység és a zsidóság értékei egyaránt fontosak, sem a keresztényeknek, sem a zsidóknak nem kellene félniük e hazában, s nem kellene tartózkodniuk nemzeti, vallási jelképeik használatától” — jelentette ki. Köves Slomó ezt azzal is hangsúlyozta, hogy az Országházban magyar mentét viselve mondta el beszédét, jelezve kiállását a magyarok mellett. „Egyesek szeretnek a kipát viselve megjelenni a Parlamentben” — mondta — „de a kipa nem az Országház üléstermének falai közé, különösen nem a pulpitusra, hanem a zsinagógába való; itt nem szolgálhat mást, mint a provokációt.” Köves hangsúlyozta még, hogy nem szabad megengedni azt a folyamatot és fejét újonnan felütött gyakorlatot, amely Európában a keresztény szimbólumok elleni abszurd jogi lépésekhez vezetett Olaszországban, Spanyolországban és Magyarországon. A strasbourg-i bíróság döntését hallatlannak és képmutatónak nevezte. „Ma a keresztet szedetik le a tantermek falairól és a keresztet fűrészeltetik ketté a köztereken, holnap a menórák, hanukiák és a Dávid-csillagok következnek. Moldávia máris intő példával szolgál. Ezt nem hagyhatjuk!” — mondta. Felszólalását dübörgő tapsvihar követte, s néhány képviselő „Éljen! Éljen!” felkiáltása hallatszott a padsorokból.

Ekkor Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek szót kérve felállt, és az Országházban egybegyűltekhez így szólt: „Köves Slomó rabbi úr józan gondolatait megszívlelve a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felülvizsgálja korábbi, elhamarkodott döntését, amellyel elhatárolódott bizonyos nemzeti körök adventi keresztállítási akcióitól, tekintettel zsidó honfitársaink érzékenységére”. Rövid bejelentését elismerő taps és meleg kézfogások követték.

Ezek után Feldmájer Péter, a MAZSIHISZ elnöke emelkedett szólásra. A jelen rágalmazásteljes helyzet miatti melancholikus beszédében kiemelte és hosszan ecsetelte Trianon igazságtalanságát, és azt mondta, bocsánatot kell kérnie a zsidóság nevében azoktól, akik néhány jöttment, a zsidó névre nem méltó bolsevik politikai kalandor történelmi cselekményei miatt úgy érzik, hogy a zsidóság egésze elárulta a magyarságot 1919-ben, valamint azóta folytatólagosan és többször, kiemelve az 1956-hoz vezető időszakot. Megemlítette példaként Kun Béla, Szamuely Tibor, Varga Jenő, Gerő Ernő, Rákosi Mátyás és mások neveit, akik szégyent hoztak a zsidóságra és erre a Házra, és egyszer már a zsidóság elleni súlyos fellépéshez vezettek. Megjegyezte, hogy ezeknek az embereknek, és sok zsidó származású társuknak a terrorisztikus és minősíthetetlen tevékenysége Magyarországon elfeledhetetlen, és a zsidóságnak magába kell szállnia, és kritikusan újraértékelnie múltját, szégyenkezve azért, hogy ilyen bestiális „vezetőket” adott Magyarországnak. „Ezek a falak visszhangozták ezeknek a zsidóknak a szavait, akiknek terrorjáról még emléktábla formájában sem szabad megemlékezni Magyarországon” — utalt a két Dunába lőtt Hollánnak bátor fiatalok és a leszármazottaik által helyreállított, azóta ismeretlenek által többször megrongált, majd a Lánchídról eltávolított emléktáblájára. Mint hangsúlyozta, elképesztő, hogy a fővárosnak eszébe sem jutott egy hasonló emléktáblát állítani, és semmit sem tett annak eltüntetése óta, sőt tiltakozását fejezte ki a tábla helyreállításával kapcsolatban, amelyet korábban maguk Rákosiék verettek le a Lánchídról. „Ez felidézi a legsötétebb időket, és különösen szomorú és visszatetsző annak fényében, hogy bizonyos erők folyamatosan szorgalmazzák a zsidók soájáról való, néha már-már erőltetettnek ható megemlékezéseket, miközben a magyarság sérelmei, halottjai, soája gyászolatlan marad, sőt még a puszta megemlékezések is tiltva vannak Budapesten a város hősies védőiről.” Feldmájer azt mondta, hogy neki, mint a zsidóság képviselőjének, nem lehet tiszte és kifejezett érdeke, de a magyarsággal való szolidaritás előmozdítása és a jó viszony helyreállítása céljából kezdeményezni fogja február 11-e nemzeti gyász- és ünnepnappá nyilvánítását is.

A beszéd e pontján a jelenlévő izraeli küldöttség egy része felállt, és elhagyta a kupolatermet. A szónok azonban nyugalmát nem veszítve figyelmeztetett: „Izraelben is szükség lesz egy a maihoz hasonló nap rendezésére a Knesszetben, amikor a magyar egyházak, és a muszlimok képviselői állnak az emelvényeken”, majd emlékeztette a bent maradottakat Izrael „liberális hagyományaira”, amely oly toleráns és befogadó minden nép felé, s amely a Dávid-csillag alatt egyenlőségben egyesíti kisebbségeit. Majd a kisebb derültségre, ami ekkor támadt, kedélyesen jegyezte meg: „tudják: két zsidó, három vélemény”.

Folytatva az epizód által félbeszakított gondolatmenetet, fontosnak nevezte, hogy ez a kezdeményezés gesztus kíván lenni az elmúlt évtizedek sérelmi zsidó politikájáért, amely hibás gondolaton alapult, hiszen minden olyan személynek a bűnös tetteit felvállalta, akik egyszerűen csak zsidó származásúak voltak, „holott az elsődleges, ami számít, az nem a származás, hanem a tettek” — mondta. „Egyes rossz döntések vagy a zsidóság számára sérelmes és méltatlan politikai tévutak továbbá nem árnyékolhatják be azoknak a hősöknek az emlékét, akik életüket áldozták hazájukért a harcban” — tette hozzá méltóságteljes komolysággal. „Ez a hibás gondolkodás az irodalomban is kárhoztatandó megnyilvánulásokhoz vezetett, amelyeket a MAZSIHISZ a maga részéről helytelenít — folytatta —; a szabad önkifejezés fontos, de csak akkor, ha célja nem a bomlasztás, a harag magvainak elhintése” — fejezte be a gondolatsort. Az ülésteremben ezek után jelenlévő vendégek és házigazdák felálltak, és a tapsvihar még meg sem szakadt, amikor a jelenlevők ajkáról — állítólag Kuncze Gábor, mások szerint Fodor Gábor kezdeményezésére — felhangzott a Himnusz.


Elénekelték a Himnuszt

A különleges ülés lezárásaképp végül Sólyom László szólott, aki azt mondta, a történelmi sérelmeket el kell felednünk, nem mint történészetet, hiszen a Második Világháborúval kapcsolatos minden oldali kutatásokat egyenesen bátorítanunk kell, mert reménykedünk, hogy Katyń-hoz hasonlóan még sok fordulatot okozó újdonság derülhet ki a Szovjetunió, a népbíróságok és a volt kommunista rezsim, illetve más, üzleti érdekből meghamisított vagy elhallgatott tényekről, s ezek enyhíthetik a múlttal kapcsolatos tragikus érzést, feldolgozatlan sérelmeket, illetve egyes legendák által okozott károkat. A sérelmeket, mint mondta, olyan súlyokként kell letennünk, amelyeket folytonosan cipelve lehetetlen, hogy szeretetben és békességben éljünk együtt. „A magyarság kész erre a feledésre, ám a zsidóság képviselői részéről ritkán tapasztalni olyan reményeket keltő és felvillanyozó kiállást, mint amit a mai nap hozott. Őrizzük meg ezt az egyetértést és nemes, közös érzületet, amely Magyarországot naggyá és példamutatóvá fogja tenni” — mondotta. A Feldmájer Péter mögött látható oroszlános-Árpád-sávos címerre mutatva így folytatta: az Árpád-házi szent királyok e jelképe ma a leszerepelt „kormány” bírósági és média-befolyása miatt szinte a bűncselekménnyel társítja az emberek fejében e jelkép megjelenését. Leszögezte: „Mint köztársasági elnöknek, ezt szóvá kell tennem, hiszen bár Magyarország jelenleg köztársaság, királyi hagyományainkat sohasem feledjük. Nekünk nem Kossuth Lajos örökségét kell tovább vinnünk, ez az örökség Jásziéké, Rákosiéké és Kádáréké, hanem legalább Széchenyi István örökségét, aki soha nem akarta volna eltüntetni a koronát a vörös-ezüsttel vágott, kettős keresztes címerpajzsról. Ez a címer jelképezi a felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és délvidéki, sőt a burgenlandi magyarokat is, akik most érthető, bár sajnálatos okokból nem lehetnek a köztársaság teljes jogú tagjai, de elválaszthatatlanul alattvalói maradhatnak a mindenkori magyar királyságnak. Mi mindent megteszünk, ami diplomáciai keretek között megtehető, hogy a minket körülölelő nemzetiségek is újra büszke állampolgáraink lehessenek, de legalábbis közösen vallhassák annak az egykori királyságnak az eszméjét, amely mint idea, kifejezi szívünknek hő indulatait és belső meggyőződésünket.”

Sólyom hozzátette, most a zsidóság részéről nem esetenként eltúlzott holokauszt-memoárok reklámozására volna szükség, hanem a kölcsönös bizalom megerősítésére, a sebek bekötözésére.

Az államfő beszédében a cigánysággal kapcsolatos nehéz honi helyzetre is kitért. „A cigányságot bizonyos körök arra használják fel, hogy a magyarok ellen fordítsák mind a cigányokat, mind a külföldet, mind magukat a magyarokat. A cigányság egy részének viselkedésével komoly problémák vannak ugyan, de sajnos ezt egyes erők még további problémák szítására használják fel, »faji öntudatot« csepegtetve el a cigányság körében, és felheccelve a cigányság azon rétegeit is, amelyekkel nincs gond. „Ezek a felelőtlen erők feszültséget okoznak a szintén nehéz helyzetben levő magyar lakosság többségében.” Majd így folytatta: „Ahol lehetséges, az integrálást kell követnünk, ahol ez lehetetlen, vagy többet vesztenénk a vámon, mint amennyit nyernénk a réven, ott pedig a jótékony szegregációt kell támogatnunk. Nem chabad, hogy bármelyik megoldás is mérgezze a cigányság és a magyarság már sokszor terhelt viszonyát, hanem megfelelően kezelje, sőt gyógyítsa azt. Ezt azonban nem lehet szembehunyva és azt hazudva tenni, hogy a cigányság egy jelentős részének szocializációja annak viselkedése miatt egyáltalán nem könnyű feladat.”

Az ülés végül általános tapssal, egyetértéssel és a Szózat közös eléneklésével zárult, majd a résztvevők közösen megkoszorúzták Horthy Miklós kormányzó frissen leleplezett szobrát a Fiumei úton, amelyet az ünnepi alkalomra Horthy Miklós útra kereszteltek vissza, ezt követően pedig a Radnóti Miklós emlékére elhelyezett emléktáblát, ahol ifjabb Hegedűs Loránt református lelkész tartott rövid beszédet, majd Oberlander Báruch rabbi felolvasta a magyar költő Nem tudhatom című versét:

„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton,
s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon
a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom.
Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,
s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály;
annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát,
de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát,
az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket,
míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg,
erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat,
a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat,
s mi föntről pusztitandó vasút, vagy gyárüzem,
az bakterház s a bakter előtte áll s üzen,
piros zászló kezében, körötte sok gyerek,
s a gyárak udvarában komondor hempereg;
és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma,
a csókok íze számban hol méz, hol áfonya,
s az iskolába menvén, a járda peremén,
hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én,
ím itt e kő, de föntről e kő se látható,
nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható.

Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép,
s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép,
de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen,
és csecsszopók, akikben megnő az értelem,
világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva,
míg jelt nem ír hazánkra újra a béke ujja,
s fojtott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek.

Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felleg. ”


22 megjegyzés:

 1. Micsoda gyűlöletkeltés!
  Az antifasiszta hódokkal együtt elhatárolódom!

  VálaszTörlés
 2. látványos.
  javaslom +hívni hazánk hű fiát Kertész Imrét is egy hasonló parlamenti ünneplésre, hátha ..

  VálaszTörlés
 3. Milyen kár, hogy ez csak az abszurd műfajának egy kiemelkedő gyöngyszeme...
  Lehetett volna így is.
  De ha nem lett, tudnunk kell harcba szállni önazonosságunk védelmében.
  A cigányoknál nem lehet szó szegregációról. Mindenki integrálódjon, aki életben marad...

  VálaszTörlés
 4. A Fiumei út nem is volt Horthy Miklós út 1945 előtt, de amúgy tetszik! Lehetne mondjuk az, h a Bartók Béla útat visszanevezték Horthy Miklós útnak, és a szobor pedig amit megkoszorúztak az a Kelenföldi pu.-on volt (mondjuk egy 3-as, lovas szoborcsoport, középen Horthy, Prónayval az egyik & Lehár Antallal a másik oldalon). :)

  VálaszTörlés
 5. Akármennyire abszurd, ez egy szép írás.

  VálaszTörlés
 6. Ez nem egy "szép" írás, gondolom, nem is akart az lenni, ez egy vádirat. Szembesítése a szóbanforgó közegnek azzal, hogy milyen lenne a normális viselkedés, hogy mivel képezi a lehető legélesebb kontrasztot tényleges hozzáállásuk. Nem hiszem, hogy kedves szerzőnk célja a szóbanforgó közeg tagjainak meggyőzése lenne, hogy hátha kedvet kapnak ehhez az úthoz.
  Ez a vonat elment, aki akart, rég felszállt rá, aki akar, egyénileg ezután is "betérhet" a többségi társadalomba lelkileg és emellett őrizhet olyan emlékeket, meg folklórelemeket, vagy hitet saját kisebb közösségével, annak múltjával kapcsolatban, amilyet akar, de akik a tudatos és ösztönös idegenszívűséget választják, azzal a kultúrával, identitással és hordozóikkal szemben a megint életjeleket mutató organizmusként viselkedő társadalom immunrendszerének tipikus immunválaszt kell adnia. Különben a kór elviszi a beteget.

  VálaszTörlés
 7. Nem gondoltam, hogy a fidesz-kerszténydemokraták megalázkodó mazochizmusát még lehet fokozni, de láthatóan lehet és van kedvük:

  "Balog és Semjén Izraelben szeretné eloszlatni az 'országunkat ért hamis vádakat'
  Balog Zoltán, az Országgyűlés emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának elnöke Semjén Zsolt társaságában Izraelbe utazik. Azért, hogy "reális képet" alakítson ki Magyarországról."

  Ezeknek nem elég, hogy Eli a minap nálunk Vieselt a fejükre, még kérnek, most Izraelbe utaznak, hátha ott rájuk is Sékelnek...

  VálaszTörlés
 8. A Jeges örökbecsű(?) dala jut erről eszembe.
  „Mi vagyunk a niggerek a tudósaink tudnak,
  A hosszútávfutóink hosszú távot futnak,”

  A mi politikusaink meg mennek politiuskodni. Szerintem ez sima kényszerviselkedés. B.Z. azt hiszi, neki ez a missziója.

  Valamint nem tudom, hol olvastam, de volt egy tűrhető cikk a hazai és az izraeli politikai élet párhuzamairól (megosztottság, őrületek, stb). Egyszer még fel fogom venni ezt a párhuzam dolgot, mert érdekes.

  Amúgy üt a fenti cikk, de még csócsálgatom. Van benne olyan - még nem tudom pontosan mi - ami nem tetszik. Persze a kákán is.

  VálaszTörlés
 9. A párhuzamok nem meglepőek.
  Ha már úgyis lekerült innen a szájkosárfelhívás, és a légy bátor, meg gondolom, elmagányosodott szerzőnknek korábbi baráti körében tán úgy sincs sok vesztenivalója, akkor ki is fejtem, hogy azért, mert mindkét országot ugyanazok uralják, bár egyelőre még nálunk kisebb fokban.
  Ez a behatolósdi egy észbontó jelenség, a Vatikántól kezdve a magyar "kereszténydemokrata" pártig. (zsidótagozatostól) Nem vagyok túl tájékozott, hogy az izraeli vallási pártoknak van-e pl. kersztény tagozata, vagy muszlim tagozata.

  VálaszTörlés
 10. Ó, kedves Csaba, ne legyen ilyen így megriadva! Amióta a konteó blog (konteo.blog.hu/) van, szerintem legalizálva lett egy bizonyos stílus, amiben lehet ilyenekről beszélni. Szerintem igen tea-kompatibilis a dolog. Azt kell mondani, hogy Ők, meg Azok (nem ilyen/olyan fajták).

  Mellesleg szerintem (is) rudabányai okoskodás azzal takarózni, hogy egy bizonyos (határozott jelleggel bíró) kultúrkör megizmosodása vezet itten minden rosszhoz. Ilyenkor kérem jusson eszünkbe Tenkes kapitánya! Hová jutott vóna szegény hazánk, ha hozzáfog labanczozni éjt nappallá téve? Na látja, kérem. Ő meghekkelte a fenemegette labanczokat!

  Javaslom tehát, trükközzük ki Őket, máris nem lesz szükség semmiféle szájkalodára itten.

  Szebb eget!

  VálaszTörlés
 11. Nem gondolom, hogy a zsidók okoznák a világ összes baját, még a magyarok összes baját sem. De azt gondolom, hogy nekünk az utóbbi 150 évben épp elég sokat okoznak (tudom, hogy nem minden egyes zsidó, de kollektíven mégis "a" zsidók) most pedig határozottan az egyik legfőbb problématényező. Nem lenne minden megoldva, ha ez a kérdés meg lenne oldva (???), de ha ez nem lesz valahogy megoldva, Magyarországról már nem túl sokáig beszélhetünk.

  Érdekes összevetni a cigánykérdéssel. Ha egy cigány külsőleg, viselkedésben már integrálódott a társadalomba, nincs vele többé baj.
  Nem igyekszik szétverni az őt befogadó társadalom kohézióját.

  VálaszTörlés
 12. Ó, jaj! Van itt minden. :( Sajnálom, ez nekem sok.

  VálaszTörlés
 13. Még mielőtt Bobkó úr teljesen elmenne a maga által vágyott irányba: magam sem tudom, hogy ezt miként írtam: szatírának, vádiratnak, kegyelmi aktusnak. Az Olvasóra bízom ugyan ennek eldöntését, de magam talán csi-vel szeretnék együttérezni leginkább.

  Hogy Tiborunknak mi a sok, azt persze nem tudhatom.

  VálaszTörlés
 14. A "Miért Cion" egyik bejegyzése :
  "Nem a zsidók de zsidók tették tönkre Magyarországot."
  ...én elhatárolódom :)

  VálaszTörlés
 15. Kedves Csaba, van köztünk véleménykülönbség. De ez nem tragédia. Hirtelen felindultságomban sokalltam be. De már lenyugodtam.

  Loxon szatírája nem mellesleg igazi unikum e jellemzően nyomorodott írásvilágban, szóval köszönjük!

  VálaszTörlés
 16. Valóban öröm, hogy szatíraként tudta ilyen frappánsan megfogalmazni, igen ám, de attól, hogy nem habzó szájjal nézünk szembe a helyzettel, még nem sok változik a téren, hogy a vizelőscsapat nyomul a maga megszokott pályáján, és ha gyorsan nem cselekszünk, akkor - ha közönséges, ha nem, de cáfolja aki tudja, tényleg nemsokára megtudhatjuk, milyen érzés palesztinnak lenni.
  Miért szatíra, miért abszurd?
  Mert a valóságban ilyen nem fordulhat elő. Definíció szerint nem.
  A társadalom egyre meglepőbb részeiben tanyázó emberek kezdik hangoztatni, hogy őket ez aggasztja. Kb. ahogy a válság mélyül. Az normális, hogy az egyének és csoportok alkalmazkodnak a változó körülményekhez. A zsidók mikor jönnek rá, hogy váltani kell?

  VálaszTörlés
 17. Így megvezetni a jámbor olvasót, aki,
  ünnepek előtti bódulatában, csak fogyaszt, és még és mégtöbbet fogyaszt...
  És különben is a kipát például valami olasz tésztféleségnek sejti, mert járt olaszban az idén is, már miért ne?

  VálaszTörlés
 18. Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

  http://magyarido.blog.hu/2009/12/24/dies_est_laetitiae

  a magyarido.blog.hu szerzői

  VálaszTörlés
 19. Áldott Karácsonyt, boldog, békés, szeretetben gazdag Újévet kívánok minden kedves Konzervatívnak!

  Ildikó

  VálaszTörlés
 20. http://www.youtube.com/watch?v=GB4IyNZjlZ4
  áldott karácsonyt.

  VálaszTörlés

Imago animi sermo est (Seneca)